Imonių steigimas, Įmonių pardavimas, Įmonių teisinis administravimas, Įmonės duomenų keitimas

Reikalingi dokumentai ir informacija:

  • steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai; jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus: steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jei tai atskiri dokumentai su visais jų pakeitimais nuorašai, patvirtinti nustatyta tvarka (patvirtinti notaro ir legalizuoti); registravimo pažymėjimo nuorašas ir registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas, patvirtinti nustatyta tvarka; asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, parašų pavyzdžiai (formos JAR-PP), patvirtinti nustatyta tvarka; paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka;
  • steigiamo filialo pavadinimas;
  • steigiamo filialo buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį. Steigiant filialą yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama filialo buveinė yra įkeistos, būtina pateikti banko sutikimą;
  • steigiamo filialo vadovo ir/ar valdybos narių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
  • numatoma filialo komercinė – ūkinė veikla.
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.