Imonių steigimas, Įmonių pardavimas, Įmonių teisinis administravimas, Įmonės duomenų keitimas

Įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

Įstatinis kapitalas didinamas papildomais akcininkų ir kitų asmenų inašais tik išleidžiant naujas akcijas. Naujai išleidžiamos akcijos gali būti apmokamos tiek piniginiais, tiek turtiniais įnašais.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

UAB įstatinio kapitalo didinimo dokumentų parengimui reikalinga ši informacija:

 • Įmonės duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas);
 • Akcininkų arba asmenų (ne akcininkų), pasirašančių akcijas, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei akcininkas yra juridinis asmuo – reikalingas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • Informacija apie akcininkų sudėtį / akcijų pasiskirstymą;
 • Dabartinis įmonės įstatinio kapitalo dydis;
 • Nominali akcijų vertė;
 • Kokia suma bus didinamas įmonės įstatinis kapitalas;
 • Išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
 • Tikslios kiekvieno iš akcininkų piniginių įnašų sumos, didinant įstatinį kapitalą;
 • Jei įmonės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, reikalinga informacija, kokia suma didinama akcijos nominali vertė.

UAB įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti reikalingi šie dokumentai:

 • UAB registracijos pažymėjimas ir galiojantys UAB įstatai (originalai);
 • Protokolas dėl UAB direktoriaus išrinkimo (originalas);
 • UAB direktoriaus asmens dokumentas;
 • UAB antspaudas;
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais:
  • Reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: banko išduota pažyma (originalas), kad pinigai (apmokėjimas už akcijas) pervesti į UAB sąskaitą arba kasos pajamų orderiai, jei apmokėjimas buvo įvykdytas per kasą;
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko paskolą UAB:
  • Reikalinga paskolos sutartis (originalas);
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais (t.y. turtu):
  • Reikalinga turto vertinimo ataskaita;
  • Dokumentas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą UAB;
  • Perdavimo – priėmimo aktas (akto projektą parengiame mes);
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų:
  • Reikalinga UAB finansinė atskaitomybė(jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos);
  • Informacija, iš kokių Bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytojo pelno / akcijų priedų / rezervų).

Mes atliksime šias paslaugas:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo didinimo klausimais;
 • surašysime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią akcijų pasirašymo sutartį bei  kitus teisinius dokumentus;  
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
 • užpildysime akcijų apskaitos dokumentus.
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.